K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.Více o cookiesSouhlasím

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej zboží
EDCOM, spol. s r.o., se sídlem v Praze, 28. Pluku 7, IČO 26772752, zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92712.
Tento reklamační řád platí na všech provozovnách společnosti.

1. Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

2. Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit osobně reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho vlastní provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním nebo dodacím listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším. Třetí osoby určené k reklamaci nabízejí obvykle výhodné podmínky a vlastní řešení reklamace formou svozu zboží od zákazníka a zpětné zaslání po vyřešení reklamace. Hlášení těchto reklamací se provádí přímo třetí osobě a to buď elektronickou formou, nebo přes zákaznickou linku. Přesný postup a informace jsou vždy generovány na výše uvedeném potvrzení prodávajícího, na webových stránkách prodávajícího, nebo tyto podmínky lze vyžádat telefonicky, nebo elektronicky na provozovně prodávajícího. V případě dodání zboží přepravní službou, nebo prostřednictvím třetí osoby, se uplatňuje reklamace buď výše uvedeným způsobem, nebo na dálku prostřednictvím webového rozhraní prodejce. Reklamované zboží lze následně zaslat na centrálu prostřednictvím výdejních míst a to na centrálu společnosti.
Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, vygenerováním čísla případu přes webové rozhraní prodejce, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

 3. Lhůta pro uplatnění práv

 Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.
Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

4. Vyřízení reklamace

 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající o vyřízení reklamace informuje kupujícího standardně e-mailem, který má kupující v registraci. V případě, že informační e-mail kupující z jakéhokoliv důvodu neobdrží, považuje se 30-tý den reklamace jako den ukončení reklamace a doporučuje se okamžité vyzvednutí reklamace. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit spolu s předávanou vyřízenou reklamací. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. 

O vyřízení reklamace je každý zákazník bez vyjímky informován automatickým informačním systémem a to e-mailem, který byl zadán reklamujícím zákazníkem přes webové stránky společnosti. V případě nedoručení takovéhoto e-mailu, se považuje třicátý den reklamace jako den ukončení reklamace. V případě osobního doručení reklamace je zákazník oprávněn reklamaci osobně vyzvednout na pobočce, kde reklamaci uplatnil. V případě zaslání reklamace a uplatnění reklamace na dálku je zákazník oprávněn, zvolit si termín a druh dopravy pro zaslání vyřízené reklamace a to e-mailem na adresu: rma@softcom.cz (v poli předmět vyplnit č. reklamace). Standardní formy přepravy jsou hrazeny společností Softcom Group.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

5. Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud není dokázán opak.

6. Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

 Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

7. Náklady reklamace a řešení sporů

 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

8. Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.
Rozšířenou zárukou se rozumí prodloužení záruční doby, resp. záruční doba, jejíž běh začíná po uplynutí zákonné záruční doby (tedy po uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem) do uplynutí rozšířené záruční. Rozšířená záruční doba končí po uplynutí doby uvedené na záručním nebo dodacím listě počítáno od data nákupu prvního kupujícího.
Podmínky pro uplatnění vad zboží v době rozšířené záruky:    
     - prodávající je povinen vyřídit reklamaci vady do 90 dnů od převzetí reklamovaného zboží
     - zákazník je povinen zboží k reklamaci v době rozšířené záruky dodat kompletní, nepoškozené, a to včetně původního obalu, jinak takové zboží nemusí být k reklamaci přijato
     - reklamace v rámci rozšířené záruky může být vyřízena opravou, certifikovanou opravou, případně výměnou za stejné, popřípadě kvalitativněji lepší zboží. Není-li oprava či výměna zboží možná, může prodávající poskytnout zákazníkovi slevu z kupní ceny či může zákazník od smlouvy odstoupit. Způsob vyřízení reklamace je zcela závislý na vůli dodavatele.
     - po řádném vyřízení reklamace v době rozšířené záruky se záruční doba již neprodlužuje ani se neposkytuje záruka nová

9. Reklamace zboží poškozeného přepravou

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno. Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, je pracovník pošty nebo kurýrní služby povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom, v případě poškození obsahu balíku dopravce vyřídí reklamaci. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu společnosti Edcom, spol. s r.o., která bude kupujícího informovat o dalším postupu, a zároveň je třeba uplatnit reklamaci dle reklamačního řádu přepravce. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží, neboť závazek trvá, nebo může odstoupit od smlouvy z důvodu, že nemá již oprávněný zájem na pozdějším dodání zboží, kdy toto je povinen sdělit prodávajícímu současně s oznámením o dodání poškozeného zboží.

10. Jakost a reklamační podmínky u vyjmenovaných druhů zboží

A/ PC komponenty
Při nákupu komponentů, které si kupující montuje nebo instaluje do svého PC sám, neodpovídá prodejce za jeho kompatibilitu s komponenty v PC již namontovanými nebo instalovanými a s tím souvisejícím případným poškozením dodaného zboží, či vznik jiné škody v případě, že došlo k porušení postupu při instalaci či kombinování.
Vzhledem k tomu, že PC zařízení pracuje na 230 V, je montáž komponentů oprávněna provádět pouze osoba odborně způsobilá (§ 5 vyhlášky 50/1978 Sb. v platném znění).
Záruka se nevztahuje na poškození způsobená:

 1. mechanickým poškozením, neodbornou instalací nebo zanedbáním údržby,
 2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům daných výrobcem či prodejcem
 3. výpadkem elektrické sítě
 4. živly nebo jinou vyšší mocí
 5. počítačovými viry
 6. nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 7. pokud se závada projevuje pouze u softwaru, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného softwaru a spotřebního materiálu
 8. při chybně provedeném upgradu BIOSu, firmware apod.
 9. neodbornou instalací

B/ Tiskárny:
Tiskárny lze přijmout do záruční opravy pouze při používání originální cartridge, stanovených výrobcem. Pokud jsou používány neoriginální, tak nelze reklamaci uznat jako oprávněnou, protože je užívána v rozporu s dokumentací. Tiskárny jsou prodávány s ohledem na účel využití a to především pro užití v domácnosti a ve firemním prostředí, kdy jsou předem známy vyšší nároky na zatížení tiskárny.

C/ LCD monitory (samostatné, součástí PC nebo notebooků, samostatné panely, TV)
Pokud je obrazovka monitorů poškozena nadměrným a nesprávným používáním (na stínítku je viditelný vypálený obrazec od dlouhodobého zobrazení neměnícího se obrazu) nelze na tuto závadu uplatnit záruku. Doporučujeme monitory dodávat při reklamaci v kompletním stavu a v obalu včetně výplní, aby nemohlo dojít k poškození během expedice do servisu.
Veškeré LCD panely jsou dodávány dle normy ISO 13406-2, která upravuje povolené množství vadných bodů.
Tyto panely tudíž nelze, při splnění této normy považovat za zboží, jež neodpovídá jakosti.

D/ Veškeré zboží, jež má uvedenu tzv. "Doživotní záruku" ("Life time")
Některé zboží má tzv. doživotní záruku. Doživotní zárukou je myšlena doba, po kterou vlastní daný produkt původní majitel nebo doba do 24 měsíců od ukončení výroby daného produktu.
Platná je doba, která vyprší dříve. Tato záruka je poskytována u zboží, u kterého je uvedena a písemně potvrzena prodávajícím.

E/ Pevné disky a jiná datová úložiště
Zařízení určená pro uložení dat nelze považovat v žádném případě za samostatná záložní a zálohovací zařízení. V tomto smyslu výrobce, potažmo prodejce neručí za data jako taková, jakožto neručí za jejich ztrátu v případě poruchy těchto zařízení či systémů. Data je třeba vždy zálohovat a to paralelně na více zařízení, více datových nosičů a nejlépe na více geograficky odlišných místech. Způsob a propracovanosti je pouze v rukou uživatele. V případě reklamace jsou data v rámci zajištění soukromí uživatelů automaticky znehodnocována.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat zvláště pevným diskům HDD, SDD a jiným zamontovaným do stolních(PC) či přenosných(NTB) počítačů. Při reklamaci těchto PC a NTB je třeba před reklamací těchto počítačů data zálohovat. V rámci reklamace počítačů, se v případě, že se objeví jakákoliv sebemenší vada na datovém úložišti, je toto výrobcem automaticky měněno a data jsou skartována.

F/ Elektromechanické, elektrochemické a optoelektronické komponenty a zařízení
U těchto výrobků, jestliže výrobce neuvádí jinak, je doba životnosti 6 měsíců.

Elektromechanické prvky: veškeré spínací, kabelové a konektorové části zařízení či samotných kabelů, včetně zařízení s trvale a neoddělitelně vyvedenou kabeláží (typicky napájecí zdroje a adaptéry). Záruka se nevztahuje na:

 1. "zlomené" ( "přetržené") vodiče kabelů neustálým namáháním v jednom bodě
 2. vylomené, vypáčené, zaražené, případně jinak poškozené konektory. Může se jednat také o částečné odtržení, projevující se občasnou, nebo trvalou nefunkčností a především nestandardním pohybem celého konektoru.
 3. poškozenou vnější nebo vnitřní izolaci vlivem mechanického působení

Elektrochemické prvky: obvykle se jedná o veškeré baterie a akumulátory, případně další zařízení pracující na obdobném principu.
Záruka se nevztahuje na:

 1. sníženou kapacitu, pokud výrobce neuvádí jinak. Výrobce ručí za kapacitu do 6-ti měsíců od prodeje, kde kapacita baterie nesmí poklesnout pod 85% nominální hodnoty.
 2. elektricky poškozená baterie, vlivem závady při nabíjení (přepólování, vyzkratování, apod.)


G/ Počítače, notebooky, tablety, telefony a jiná zařízení obsahující software
Záruční podmínky a pravidla při reklamaci a servisních zakázkách zařízení, jež mají nainstalovaný operační systém a případně mohou obsahovat uživatelská data:

 1. Zařízení s předinstalovaným operačním systémem, uživatelsky otevřeným (PC, notebooky, atd. např. s OS Windows)
  • Operační systém je předinstalován výrobcem. Medium není součástí dodávky. Po prvním zapnutí je nutné si vytvořit média pro případnou obnovu OS a kopii OS. V případě pozdější reklamace prodejce ani servis nemusí obnovit operační systém.
  • V případě jakékoliv reklamace je nutné, aby zákazník resetoval veškerá hesla a zabezpečení. V případě online zabezpečení je nutné tato odstranit, případně z on-line účtů odstranit zabezpečení. V případě běžných přístupů je možné na základě požadavku zákazníka, aby sdělil logovací údaje a heslo. Zákazník dále souhlasí, že tyto informace budou předány třetí osobě (autorizovaný servis).
  • Servis ani prodejce neručí za data a nastavení, uložená v zařízení a to i včetně operačního systému. Bez předchozího upozornění mohou být tato data nenávratně vymazána.
 2. Zařízení s uzamknutým operačním systémem (mobilní telefony, tablety, atd., např. s OS Android)
  • Výrobce ani prodejce neručí za obsah datových úložišť a konfiguraci zařízení. Zařízení jsou autorizovaným servisem testována vždy po uvedení zařízení do továrního nastavení a po update operačního systému vydaného výrobcem k datu reklamace.
  • Zákazník je povinen odblokovat a zrušit zabezpečení zařízení u svého poskytovatele zabezpečení a to přes on-line účet webového rozhraní poskytovatele zabezpečení. V případě, že zabezpečení nebude odstraněno, nelze provést diagnostiku zařízení ani kladně vyřídit reklamaci.
  • Update zařízení může provádět pouze autorizovaný servis na verzi schválenou výrobcem. Výjimkou jsou automatické aktualizace vydané a distribuované přímo výrobcem.
 3. Zařízení jiného charakteru, primárně obsahující operační systém zajišťující spec. funkčnost (zařízení NAS, atd.)
  • Zařízení mohou obsahovat rozhranní, u kterých výrobce neručí za plnou kompatibilitu se všemi zařízeními. Při nákupu zařízení nejdříve prověřte kompatibilitu na webových stránkách výrobce nebo na lince technické podpory.
  • Pro případ reklamace se vždy dodává zařízení tak, jak bylo zakoupeno.
  • Výrobce ani prodejce neručí za data ani konfiguraci zařízení. Každé zařízení, přesto, že je výrobcem prohlášeno za "záložní zařízení", neopravňuje zákazníka žádat náhradu škody za ztracená nebo poškozená data. Tímto je zákazník informován, že u každého zařízení může dojít k poruše. Doporučeno je tedy vlastnit několik záloh na různých zařízeních, připojených na různých napájecích větvích přes záložní zdroje s možností ukončení provozu zálohovacího zařízení v případě docházející kapacity baterie při ztrátě napětí. Doporučeno je navíc geografické oddělení takových záložních zařízení, případně uložení offline zálohy do bezpečného a zabezpečeného trezoru.
  • V případě potíží se software, případně s dalšími aplikacemi, je třeba řešit problém přes technickou podporu výrobce.
 4. Zařízení jiného charakteru, sekundárně obsahující operační systém (TV, audio a jiná zařízení)
  • Zařízení mohou obsahovat rozhranní, u kterých výrobce neručí za plnou kompatibilitu se všemi zařízeními. Při nákupu zařízení nejdříve prověřte kompatibilitu na webových stránkách výrobce nebo na lince technické podpory.
  • Software zařízení poskytuje další funkčnost a rozšiřuje užitelnost zařízení. V průběhu životnosti se může měnit funkčnost i skladba funkcí takového zařízení. Veškerá zlepšení jsou v podobě update dodávána výrobcem přes internet a je třeba mít (pokud to zařízení umožňuje) toto připojeno k internetu a povoleny automatické aktualizace a odsouhlaseny licenční podmínky výrobce.
  • Chyby sekundárních funkcí a software se nepovažují za vadu podstatnou. V případě potíží je třeba závadné chování a funkčnost nahlásit technické podpoře výrobce. Výrobce následně zajistí opravu funkce v rámci update operačního systému zařízení.

11. Délka a obsah záruky

Délka a obsah záruky se může lišit. Souhrnná maximální délka záruky je vždy uvedena na prodejním dokladu. Délka záruky se může lišit pro kupujícího spotřebitele a kupujícího podnikatele (rozdělení dle §149 a §420 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a to jak v obsahu, tak i v délce. Záruka je vždy platná podle záručních podmínek výrobce.
Záruka nad 24 měsíců může mít výrobcem tzv. omezenou záruku, s ohledem na běžné opotřebení, spotřebování, stárnutí a konstrukční možnosti materiálů nebo celých dílů. Detailní informace vždy uvádí výrobce v návodu k použití, není-li to možné, pak na svých webových stránkách.
Záruka nad 24 měsíců může být výrobcem podmíněna včasnou registrací rozšíření záruky na uvedenou celkovou dobu potvrzenou na dodacím listě nebo jiném prodejním dokladu nebo v potvrzení o záruce. Forma takové registrace se může lišit podle výrobce a typu zařízení. Prodejce může poskytovat zdarma, případně kupující si v některých případech může dokoupit tzv. „rozšíření záruky“ nebo „rozšíření záruční doby“. V těchto případech je též nutná registrace této doplňkové služby a to také v daném termínu od prodeje zboží, uvedeném výrobcem. V případě, že nebude dle záručních podmínek výrobce registrace včas kupujícím provedena, pozbývá rozšíření záruky, rozšíření záruční doby, případně záruka delší nežli 24 měsíců od prodeje, svou platnost.  

12. Závěrečná ustanovení

Není-li nějaká informace ohledně reklamací obsažená konkrétně, v obchodních podmínkách nebo v reklamačním řádu, zodpoví veškeré informace servisní oddělení na e-mailu: servis@softcom.cz, případně telefonicky.  

 

Tento reklamační řád je účinný od 1. ledna 2014.